Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
Offline short

2 hours ago 6 months ago
41cpm 247cpm
0.123μSv/h 0.740μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply

CAPTCHA