Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

4 mins ago 10 months ago
56cpm 77cpm
0.168μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA