Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

5 mins ago 7 months ago
60cpm 77cpm
0.180μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA