Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
Online

3 mins ago 11 months ago
34cpm 203cpm
0.102μSv/h 0.608μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA